Klaster obliczeniowy (PL/HPC) - Kto korzysta

Powrót do usługi

Kto korzysta?

Prof. dr hab. Piotr Paneth (Politechnika Łódzka)

 • Badania francjonowania izotopowego zanieczyszczeń gleb i wód gruntowych. Badania te, prowadzone w ramach dwóch 7PR: "isoSoil" i "CSI:Environment" zmierzają do wykorzystania wahań składu izotopowego do analizy czasu wystąpienia skażenia, określenia jego źródła oraz wytyczenia kierunków remediacji. W tym celu modelowane są na poziomie molekularnym abiotyczne i biotyczne mechanizmy biodegradacyjne wybranych zanieczyszczeń, głównie z grupy związków chloropochodnych.
 • Badania mechanizmu i efektów izotopowych degradacji aromatycznych związków nitrowych za pomocą dioxygenaz. Badania te, prowadzone w ramach 7PR "CSI:Environment" oraz rozpoczynającego się projektu z Funduszu Polsko-Szwajcarsjkiego.
 • Badania związków pomiędzy aktywnością biologiczną a strukturą i właściwościami związków o potencjalnym działaniu farmaceutycznym. Są one prowadzone we współpracy z pracownikami dwóch uniwersytetów medycznych i mają na celu teoretyczne wyznaczenie deskryptorów zależności struktura - reaktywność (SAR) oraz sposobu oddziaływania związków najbardziej bioaktywnych związków na centra aktywne odpowiednich enzymów (obecne badania koncentrują się na topoizomerazie IV).

 

dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik (Politechnika Łódzka)

 • Badania dotyczą rodnika hydroksylowego OH w wodzie.
 • Celem pracy jest określenie mechanizmu hydratacji i transportu rodnika OH w wodzie w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.

 

dr Adam Socha (Politechnika Łódzka)

 • Badania realizowane są w aspekcie unieszkodliwiania toksycznych związków organicznych obecnych w wodzie i ściekach.
 • Badania korelacji teoretycznych i eksperymentalnych podatności na utlenianie i redukcję wybranych związków organicznych.
 • Adsorpcja związków organicznych na wybranych klasterach metali i tlenkach metali. 

 

dr Andrzej Olczak (Politechnika Łódzka)

 • Badania właściwości elektronowych cząsteczek związków organicznych

 

dr Jarosław Kacerka (Politechnika Łódzka)

 • Badania dotyczące uogólnionego modelu Takagi-Sugeno-Kanga uczonego przy pomocy algorytmów ewolucyjnych.

 

dr Dominik Szajerman

 • Badania mają na celu symulację zjawisk fizycznych skali mikro i makro w różnych kontekstach. Poszukiwane są modele mające dostarczyć możliwie dokładny opis efektów zachodzących podczas zmian energii badanego ciała lub układu, w którym się znajduje.

 

dr Arkadiusz Tomczyk

 • Badania mają na celu semantyczną analizę obrazów oraz ich sekwencji.

 

dr Michał Szanecki (Uniwersytet Łódzki)

 • Wykorzystanie oprogramowania konsorcium CTA (Cherenkov Telescope Array) CORSIKA+SIMTELARRAY do obliczen wsadowych.

 

mgr inż. Jan Stolarek (Politechnika Łódzka)

 • Badania wpływu adaptacji przekształcenia falkowego na proces osadzania w obrazie cyfrowego znaku wodnego

 

MSC Rabindra Nath-Manna (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

MSC Inacrist Geronimo (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

mgr inż. Anna Pabiś (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

mgr inż. Paweł Adamczyk (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

mgr inż. Anna Grzybkowska (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

dr inż. Michał Rostkowski (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone pod kierownictwem Prof. Piotra Panetha

 

mgr inż. Tomasz Wiechno (Politechnika Łódzka)

 • Brak danych

 

mgr inż. Michał Pryczek (Politechnika Łódzka)

 • Prowadzone obliczenia mają na celu eksplorację zagadnień z zakresu przetwarzania i analizy szeroko rozumianych sygnałów. Osią badań jest rozwój i zastosowanie metod analizy wzorców strukturalnych w problemach przetwarzania, rozpoznawania i analizy danych o różnej wymiarowości. Szczególnie ważnym obszarem zastosowań tych metod jest "rozumienie obrazów medycznych" w odniesieniu do wielowymiarowych danych radiologicznych.Trwają również prace nad zastosowaniem opracowywanych metod w zagadnieniach takich jak przetwarzanie języka naturalnego oraz bioinformatyka.

 

mgr Jagoda Sławińska (Uniwersytet Łódzki)

 • Obliczenia struktur elekronowych wybranych związków chemicznych.

 

mgr Tadeusz Strózik (Politechnika Łódzka)

 • Badania lokalizacji leków antynowotworowych w albuminie osocza krwi ludzkiej.

 

mgr inż. Robert Nowotniak (Politechnika Łódzka)

 • Prowadzone badania dotyczą nowej klasy algorytmów genetycznych (QIGA) i ewolucyjnych (QIEA), czerpiących inspirację zarówno z ewolucji biologicznej jak i z ewolucji unitarnej układów kwantowych. Celem badań jest opracowanie metod doboru wartości parametrów algorytmów z wykorzystaniem nowoczesnych technik metaoptymalizacji, zapewniających efektywność algorytmów w zadaniach optymalizacji numerycznej i kombinatorycznej oraz w zadaniach przeszukiwania. Obliczenia prowadzone pod kierownictwem dr. hab. inż. Jacka Kucharskiego, prof. PŁ

 

dr inż. Bartłomiej Stasiak (Politechnika Łódzka)

 • Badania w zakresie MIR (ang. Music Information Retrieval), przetwarzanie danych audio, analiza zawartości nagrań, klasyfikacja i wyszukiwanie informacji w plikach muzycznych.

 

dr inż. Janusz Woźny (Politechnika Łódzka))
 
 • W ramach prowadzonych prac w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych oprogramowanie MedeA/VASP wykorzystywane jest aktualnie do badania własności warstw grafenowych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR "PhotoGraph". Własności pojedynczej warstwy grafenu są dość dobrze wyznaczone teoretyczne i zmierzone. Jednak własności grafenu zmieniają się w sposób bardzo istotny w zależności od podłoża i obecności dodatkowych cząstek innych związków na powierzchni. W celu określenia tych zmian wykorzystywany jest właśnie oprogramowanie MedeA/VASP.

 

dr Jarosław Krawczyk
 
 • Celem badań jest określenie przejść fazowych pojedynczego łańcucha polimeru na sieci kubicznej, zmieniając rodzaj oddziaływań z rozpuszczalnikiem.  Oddziaływania modelowane są pomiędzy poszczególnymi segmentami łańcucha.
  Do badań używany jest algorytm flatPERM, rozwinięty do badania przejść fazowych dla pojedynczych łańcuchów polimerów.

 

mgr Krzysztof Kochel (Uniwersytet Łódzki)
 
 • celem badań jest przeprowadzenie dokowania molekularnego związków chemicznych, które mógłby pełnić rolę inhibitora aktywności heksokinazy w komórkach nowotworowych.

 

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, dr inż. Michał Wierzbowski, dr inż. Błażej Olek i mgr inż. Wojciech Łyżwa (Politechnika Łódzka)

 • Prace prowadzone przy wykorzystaniu klastra dotyczą optymalizacji miksu energetycznego czyli optymalizacji głównych technologii wytwarzania energii elektrycznej w określonym regionie (np. dla Polski).
Rozwijany przez zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, dr inż. Michał Wierzbowski, dr inż. Błażej Olek i mgr inż. Wojciech Łyżwa model "eMix" pozwala na:
 • symulację i optymalizację poziomu emisji CO2
 • optymalizację odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu subsydiów inwestycyjnych i operacyjnych
 • uwzględnienie regulacyjności systemowych jednostek wytwórczych i rezerw mocy w optymalizacji OZE i jednostek wytwórczych nie-centralnie dysponowanych (nJWCD) w przypadku szczytu i doliny zapotrzebowania
 • optymalizację systemu subsydiów (rynki mocy, kontrakty różnicowe itp.)
 • analizy ekonomiczne i kosztowe dla scenariuszy obliczeniowych
 
Model "eMix" został zbudowany i jest rozwijany w oparciu o pakiet optymalizacyjny FICO Xpress Optimization Suite. Oprogramowanie zostało wdrożone w zasobach klastra CK, specjalnie na potrzeby obliczeń modelu.

 

prof. dr hab. Grzegorz Bąk (Politechnika Łódzka)

 • Wykorzystanie oprogramowania Gaussian do obliczeń kwantowo-mechanicznych.

 

mgr inż. Agata Sowińska (Politechnika Łódzka)

 • Badania wiązania lizofosfolipidów z receptorami sprzężonymi z białkami G (GPCR).

 

dr Katarzyna Świderek (Politechnika Łódzka)

 • Badania mechanizmu tworzenia i zrywania wiązań peptydowych oraz fosfodiestrowych na podstawie badań teoretycznych rekacji katalizowanych przez Rybosom 70S oraz Proteazę i Integrazę HIV-1. Badanie te, prowadzonę są w ramach programu Iuventus Plus (2015-2017)

 

dr Małgorzata Ryngajłło (Politechnika Łódzka)

 • Składanie oraz adnotacja sekwencji pokrewnych genomów Gluconacetobacter xylinus.

 

inż. Beata Klimczyńska (Politechnika Łódzka)

 • Badania prowadzone pod opieką dr Małgorzaty Ryngajłło
 

dr Jacek Podgórski (Politechnika Łódzka)

 • Obliczenia prowadzone w  ramach projektów realizowanych w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Wykorzystywane oprogramowanie to przede wszystkim MedeA/VASP oraz Cadence. Pierwsze z nich wspiera badania własności warstw grafenowych nanoszonych na różne materiały. Drugie z nich wykorzystywane jest do analizy pracy oraz projektowania układów VLSI począwszy od schematu a kończąc na maskach wykorzystywanych w procesie produkcji. 

 

Jan Ludwiczak

 • Obliczenia polegają na wyznaczaniu energii swobodnej wiązania ligandów w różnych układach białka Ncd przy pomocy składników pakietu programów AmberTools.  Badania prowadzę pod opieką merytoryczną dr hab. Adama Jarmuły (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) w ramach pracy magisterskiej pt. "Evaluating the influence of the C-termini on the motion and interaction between the two motor domains and the stack in the Ncd protein. Molecular modelling studies.".