Klaster obliczeniowy (PL/HPC) - regulamin

Powrót do usługi

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Regulamin klastra obliczeniowego Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej.

Definicje używane w regulaminie:

 1. UCI: Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej.
 2. Klaster, klaster obliczeniowy: serwery obliczeniowe połączone w całość, dostępne dla upoważnionych osób.
 3. Użytkownik: osoba posiadająca konto na klastrze obliczeniowym.
 4. Operator: jeden z administratorów Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej.
 5. Kierownictwo: dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej.

 

Zasady użytkowania klastra obliczeniowego:

 1. Konto w klastrze jest własnością Politechniki Łódzkiej.
 2. Z konta wolno korzystać tylko użytkownikowi, na którego imię i nazwisko utworzono konto.
 3. Udostępnienie imiennego konta innej osobie jest zabronione.
 4. Nieuprawnione korzystanie z konta powinno być natychmiast zgłoszony operatorowi w przeciwnym wypadku użytkownik konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 5. Całkowitą odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody jak majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych związane lub wynikające z wykorzystywania konta, ponosi jego użytkownik.
 6. Hasło lub klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi.
 7. Operatorzy systemu mają wystarczające możliwości techniczne, żeby rozwiązywać problemy użytkowników bez znajomości ich haseł, także żaden pracownik naukowy ani przedstawiciel instytucji egzekwujących prawo nie ma prawa żądać ich ujawnienia.
 8. Wszelkie incydenty oraz problemy należy zgłaszać administratorowi systemu.
 9. Klaster obliczeniowy jest przeznaczony do prac naukowych i prezentacji osiągnięć naukowych.
 10.  Niedozwolone jest (nawet w ramach szeroko pojętych prac naukowych):
  1. ukrywanie swojej tożsamości, w tym podszywanie się pod innych użytkowników systemu
  2. uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom systemu
  3. naruszanie tajemnicy korespondencji
  4. wykorzystywanie serwera do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej
  5. używanie zasobów sieciowych niezgodnie z prawem lub etyką (na przykład wysyłanie spamu, czy publikowanie materiałów rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub naruszających dobra innych osób lub instytucji)
  6. uruchamianie nielegalnego oprogramowania
  7. uruchamianie szczególnie obciążających system programów bez zgody operatorów klastra
  8. przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych
  9. próby włamań i badania zabezpieczeń sieci lub serwera
  10. używanie programów p2p
 11.  W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wspólnego dobra konto użytkownika może być poddane audytowi operatora.
 12.  Dzienniki systemowe na życzenie mogą być udostępnione kierownictwu lub instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.
 13.  Dostępność narzędzi informatycznych na serwerze nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich używanie.
 14.  Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń operatorów odnośnie pracy na serwerze.
 15.  Konto na klastrze obliczeniowym może uzyskać doktorant lub pracownik Politechniki Łódzkiej za zgodą kierownictwa.
 16.  Użytkownik odpowiada za wszelkie efekty działań programów i skryptów uruchomionych z jego konta. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępne poprzez konto aplikacje i skrypty php/cgi/bash/sh/py.
 17.  Przydzielone limity systemowe są uzależnione od aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. Zastrzega się możliwość ich zmiany. W uzasadnionych wypadkach mogą one ulec zwiększeniu w przypadku istnienia możliwości technicznych.
 18.  Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 19.  Użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Łódzką.
 20.  Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. Informacje na ten temat będą umieszczane w informacjach pokazywanych przy logowaniu się na konto.
 21.  Uruchamiania obliczeń wsadowych, skryptów, kompilacji należy wykonywać tylko przy pomocy systemu kolejkowego!!!

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:

 1. Upomnienie od operatora systemu.
 2. Tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 3. Blokada konta wraz z poinformowaniem kierownictwa.
 4. Skierowanie sprawy do organów ścigania.

 

Zasady instalacji/wdrożenia nowego oprogramowania:

 1. Instalacja oprogramowania oparta jest o wewnętrzne procedury instalacji, oraz wynika z:
  1. Potrzeb użytkowników (na wniosek),
  2. Wynika z wewnęrznych procedur rozwoju klastra BO.
 2. Oprogramowanie w klastrze można podzielić na:
  1. Oprogramowanie własne wytworzone przez użytkownika, gdzie:
   1. Oprogramowanie instaluje/kompiluje użytkownik w swojej przestrzeni składowania: /home/likewise-open/ADM/imie.nazwisko/
   2. Administratorzy klastra dostarczają niezbędne środowisko deweloperskie aby instalacja mogła być zrealizowana
   3. Oprogramowanie służy do indywidualnego wykorzystania przez użytkownika
   4. Użytkownik tworzy moduł zmiennych środowiskowych niezbędnych dla oprogramowania i sam utrzymuje ich ważność
  2. Oprogramowanie publicznie dostępne, nie wymagające licencji do uruchomienia np.: open source, GNU GPL, Freeware itp.
   1. Oprogramowanie instaluje/kompiluje administrator klastra w publicznej przestrzeni instalacji oprogramowania: /opt
   2. Oprogramowanie służy do wykorzystania w środowisku klastra tj. każdy użytkownik klastra  ma prawo korzystać z oprogramowania w tym samym czasie
   3. Administratorzy klastra tworzą i utrzymują moduł zmiennych środowiskowych umożliwiających uruchomienie oprogramowania w klastrze
  3. Oprogramowanie komercyjne, wymagające licencji:
   1. Oprogramowanie instaluje/kompiluje administrator klastra w publicznej przestrzeni instalacji oprogramowania: /opt
   2. Oprogramowanie służy do do wykorzystania w środowisku klastra  tj. każdy użytkownik klastra  ma prawo korzystać z oprogramowania w tym samym czasie 
   3. Pierwszeństwo do wykorzystania oprogramowania mają użytkownicy dostarczający licencję dla tego oprogramowania
   4. Administratorzy klastra tworzą i utrzymują moduł zmiennych środowiskowych umożliwiających uruchomienie oprogramowania w klastrze
   5. Możliwe jest skorzystanie z oprogramowania komercyjnego na podstawie licencji udostępnianej pracownikom PŁ z zewnętrznych źródła licencjonowania
   6. Za zgodność z warunkami licencji wykorzystania oprogramowania w klastrze odpowiada Główny Administrator klastra
 3. Oprogramowanie w klastrze po jego wdrożeniu zostaje opublikowane wraz z podstawowymi informacjami na stronie klastra: https://uci.p.lodz.pl/uslugi/klaster-obliczeniowy
 4. Środowisko deweloperskie, a środowisko obliczeniowe.
  1. Środowisko deweloperskie ( jednostki specjalizowane do budowania, wdrażania oprogramowania), spójne  z środowiskiem obliczeniowym, rozbudowane o narzędzia deweloperskie, biblioteki, kompilatory itp
  2. Środowisko obliczeniowe  ( jednostki obliczeniowe, kontenery służące do prowadzenia obliczeń), ograniczone do niezbędnych dla uruchomienia zależności oprogramowania np.: bibliotek współdzielonych, narzędzi 

Zasady aktualizacji oprogramowania:

 1. Aktualizacja, dodanie nowych modułów do już zainstalowanego oprogramowania podlega tym samym zasadom jakie stawiane są przy instalacji/wdrożeniu nowego oprogramowania

Poprzez zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i zalogowanie na serwerze użytkownik deklaruje pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu.

Powrót do usługi