NewMAN

Tytuł projektu:

"Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN"

Czas realizacji projektu:


Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.02.2009 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 25.12.2011r.

Cel projektu:


Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.
Cel ten będzie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) - sieci miejskich MAN, dla zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
 2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływający na rozszerzenia możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN
 3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiającą podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości
 4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN

Realizacja projektu pośrednio służyła będzie wspieraniu badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, co stanowi realizację założeń PO IG 2.3.

Celami jakościowymi są:

 • unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej,
 • wzrost jakości usług transmisyjnych oferowanych przez sieci MAN jednostkom naukowym,
 • możliwość tworzenia wirtualnych połączeń na żądanie pomiędzy odległymi zespołami badawczymi.

Opis projektu:


Projekt o nazwie „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN” określany w skrócie NewMAN zakłada wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN. Pozwoli to na stworzenie w ramach tych sieci platformy transmisyjnej, zwiększającej przepustowość sieci MAN oraz umożliwiającej zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewni integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki.

Polskie środowisko naukowe dysponuje jedną z najnowocześniejszych sieci naukowych o nazwie PIONIER - Polski Internet Optyczny. Aktualne możliwości transmisyjne sieci (20 Gb/s) stwarzają warunki do rozwoju prawdziwie szerokopasmowych usług. Obecnie ich realizacja często przysparza problemów wewnątrz sieci naukowych MAN ze względu na ich niewystarczającą infrastrukturę informatyczną. Planowany rozwój sieci MAN zapewni jednostkom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju i obsługiwanym przez te sieci, dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej.

Biorąc pod uwagę światowe tendencje w zakresie rozwoju usług naukowych sieci szerokopasmowych w ramach Konsorcjum PIONIER wytypowano kierunki rozwoju sieci MAN, których najważniejszymi elementami są:

 • zastosowanie interfejsów 1-Gigabit i 10-Gigabit Ethernet
 • wykorzystanie technologii MPLS do celów realizacji zaawansowanych usług teletransmisyjnych


Przyjęcie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych jest zgodne z tendencjami światowymi oraz z wypracowanymi równolegle rozwiązaniami paneuropejskiej sieci Geant2 i Geant3.
W ramach projektu NewMAN doposażonych będzie sprzętowo 21 środowiskowych teleinformatycznych sieci nauki, co zrealizowane zostanie poprzez zakup i wdrożenie w sieciach MAN, 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących wskazane wyżej technologie.
Nowo wyposażona sieć stanowić będzie bazę rozwojową dla prac nad Internetem przyszłości w zakresie realizowanym zgodnie z zaleceniami komisji europejskiej definiowanymi w dokumentach 7 PR.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej rozszerzy możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do środowiskowych sieci naukowych MAN oraz umożliwi podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości. Dzięki nowoczesnym technologiom nastąpi wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN i centrów KDM a infrastruktura sieciowa umożliwi jednostkom naukowym podłączonym do sieci miejskich MAN prowadzenie badań wymagających dostępu do Internetu i przesyłania informacji o najwyższych światowych parametrach.

Źródła finansowania:

 • Grant UE: 66 295 095,50 PLN
 • Dotacja MNiSW: 11 699 134,50 PLN
 • Środki własne Konsorcjantów: 2 752 464,00 PLN


Łączne koszty realizacji Projektu:

80 746 694,00 PLN brutto